privacy verklaring

privacy verklaring

 

 Wat houdt de AVG (Algemene Verordening persoons Gegevens) wetgeving die per 25 mei 2018 in gaat precies in.

Iedere organisatie in de zorgsector heeft te maken met persoonsgegevens. Of het nu gaat om patiëntgegevens of gegevens van medewerkers, het zijn persoonsgegevens. De AVG-wetgeving stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving geldt voor iedere praktijk of instelling, zowel groot als klein.

Lymfecare, gevestigd aan Van Godewijckstraat 104, 3311GX te Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer u onder behandeling komt wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN
 • Verzekering/klantnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (toestemming vragen aan patiënt voor verwerking)
 • E-mailadres (toestemming vragen aan patiënt voor verwerking)

Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patient of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien. Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er bij Lymfecare een privacyreglement van toepassing:

 • Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk (bekkencentrum Profundum) , eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@lymfe-care.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen bij de praktijk.
 • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
 • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

persoonsgegevens beveiligen

Onze praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@lymfe-care.nl 

Onze praktijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (indien u en wij als Lymfe-care niet tot een oplossing zouden komen). Klik hier om naar de desbetreffende website te gaan.